Wet Arbeidsmarkt in Balans(WAB): De nieuwe indicaties van payroll

*de WAB is op 28 mei 2019 aangenomen door de eerste kamer.

De impact van de WAB

In de voorgaande blog vertelde Bas dat de WAB een fundamentele – en per 1 januari 2020 direct voelbare – impact heeft op de payrollbranche. Het fasesysteem met alle daaraan gekoppelde voordelen (uitzendbeding, uitstel ketenregeling, verlenging ketenregeling, loonuitsluiting) mag niet meer worden toegepast en bovendien moeten alle arbeidsvoorwaarden van de inlener worden toegepast, inclusief diens pensioenregeling.

Het is voor payrollbedrijven van belang om te bezien hoe met deze ontwikkeling moet worden omgegaan. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat tenminste één van de kenmerken van de payrollovereenkomst wordt uitgebannen. Immers: als één van deze twee kenmerken niet aanwezig is, blijft sprake van uitzenden en kan het fasesysteem en de daarbij behorende voordelen worden toepast.

Valt mijn overeenkomst onder een payrolldefinitie?

De definitie van payroll vanaf 01-01-2020

De definitie van payroll bestaat uit twee elementen:

 • Geen allocatiefunctie – het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt;
 • en wel de exclusieve terbeschikkingstelling van de desbetreffende flexkracht.

Om toch gebruik te blijven maken van de voordelen van uitzenden, zul je ook aan de eisen van uitzenden moeten voldoen. Dat betekent dat je wel een allocatieve functie zal moeten vervullen en geen exclusiviteit mag hebben. Maar hoe weet je nu of je aan de gestelde eisen voldoet? Daarvoor is bij de WAB voor beide punten een lijst met indicaties afgegeven, deze vind je hieronder.

De indicaties die afgegeven zijn bij de WAB om de allocatieve functie te bepalen.

In de toelichting op de WAB staan zes indicaties die relevant zijn om te bepalen of de ter beschikking stellende onderneming wel of niet een allocatieve functie vervult.

 • Heeft de ter beschikking stellende onderneming de werknemer zelf geworven en geselecteerd door bijvoorbeeld plaatsing van een vacature, het actief benaderen van potentiële werknemers en het actief benaderen van opdrachtgevers?
 • In welke mate heeft de opdrachtgever zich bemoeid met de werving en het selectieproces?
 • Is de werknemer eerder in dienst of op een andere manier werkzaam geweest voor de opdrachtgever (draaideurconstructie)?
 • Is er sprake van een tijdelijke vraag naar arbeid (piek en ziek)?
 • Zijn de te verrichten werkzaamheden en/of de functie van de werknemer van structurele aard?
 • Heeft de ter beschikking stellende onderneming in het geheel geen allocatieve activiteiten verricht?

Deze indicaties dragen bij aan het bepalen of de werkgever ten behoeve van de arbeidskracht een voldoende allocatieve functie heeft vervuld. Geen van de bovengenoemde indicaties staan op zichzelf, maar tezamen kunnen ze helpen bij het bepalen of er sprake is van een allocatieve functie. Is er geen sprake van een allocatieve functie, dan is er dus sprake van payroll en niet van uitzenden.

Indicaties exclusiviteit

Ook voor het bepalen of sprake is van exclusiviteit staan in de toelichting op de WAB indicaties. Ook deze indicaties staan niet op zichzelf, maar helpen samen om te bepalen of sprake is van exclusiviteit.

 • Welke afspraken zijn er tussen de opdrachtgever en de ter beschikking stellende onderneming gemaakt (al dan niet schriftelijk, zoals bijvoorbeeld een exclusiviteitsbeding)?
 • Is aan de werknemer medegedeeld dat hij exclusief aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld?
 • Hoe lang is de werknemer al (exclusief) bij de opdrachtgever werkzaam en/of is hij voorheen bij de opdrachtgever zelf (rechtstreeks) werkzaam geweest?
 • In hoeverre moet de werknemer praktische zaken met de opdrachtgever afspreken (zoals bijvoorbeeld vakanties)?
 • Heeft de opdrachtgever ook bemoeienis met het personeelsbeleid ten aanzien van de werknemer, zoals functioneringsgesprekken?

Wordt een medewerker dus exclusief ter beschikking gesteld aan een opdrachtgever? Dan is er sprake van payroll en niet van uitzenden.

Valt je overeenkomst onder een payrolldefinitie?

Als er sprake is van een payrollovereenkomst dan heeft de payrollwerknemer recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers van de inlener werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies.

Deze arbeidsvoorwaarden zijn bijvoorbeeld het loon, arbeidstijden, verlofregelingen, scholing, overwerk, rusttijden, arbeid in nachtdienst, pauzes, duur van de vakantie, het werken op feestdagen en bepalingen ten aanzien van zwangere werknemers, gelijke behandeling, en het voorkomen van discriminatie.

Ook aanvullende ondernemings- en sectorale regelingen op het gebied van de sociale zekerheid, loondoorbetaling bij ziekte en financiële participatie zijn van toepassing indien zij van toepassing zijn op de opdrachtgever. Hiervan kan niet ten nadele worden afgeweken.

Bron: NBBU

Op zoek naar een oplossing, om gebruik te blijven maken van de voordelen van uitzenden?

Werven en selecteren als payroller? Geen paniek, dít is jouw oplossing. Klik snel verder!

Bekijk de oplossing

Populaire artikelen:

Lees ook

Flexkrachten onboarden in 5 min? 10 onmisbare features!

Onboarding Automation Checklist De tijd dat alles op papier werd...

Groeien of juist kosten besparen? Zo haal je het maximale uit je automatisering

Het is voor uitzendbureau door de krapte op de arbeidsmarkt...

Akyla versnelt onboarding flexkrachten met Rabobank en Signicat

Dit artikel tot stand gekomen in samenwerking met onze partner...

Meer tijd besparen?

Zet de volgende stap in automatisering.

Geheel vrijblijvend