De laatste tips, tricks, updates & nieuws
Privacy- en ICT-wetgeving in de flexbranche, waar moet je op letten?

14 November 2018

Op 1 januari is de meldplicht datalekken in werking getreden. Aangezien je degene bent die bepaalt of en met welke middelen de gegevens van deze krachten verwerkt worden, ben je verantwoordelijk om indien nodig een melding te maken. Een datalek moet volgens de wet binnen 72 uur na ontdekking worden gemeld als dit “leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens”. In een aantal gevallen – namelijk wanneer het waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer – moet het lek ook worden gemeld aan de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt.

Uitbreiding boetebevoegdheid Autoriteit Persoonsgegevens

Om ervoor te zorgen dat de Autoriteit Persoonsgegevens ook daadwerkelijk de middelen heeft om effectief op te treden tegen overtredingen van de Wet bescherming Persoonsgegevens, is op 1 januari hun boetebevoegdheid aanzienlijk uitgebreid. De bevoegdheid geldt niet alleen voor overtredingen van de meldplicht, maar ook voor overtredingen van een groot deel van de andere verplichtingen uit de Wbp. De boetes kunnen oplopen tot 820.000 euro of tot tien procent van de jaaromzet; boetes om rekening mee te houden dus!

Omgang met identiteitsbewijs en BSN

De Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt strenge eisen aan het verwerken en bewaren van persoonsgegevens. U mag alleen een kopie van een paspoort maken als daarvoor een wettelijke verplichting bestaat. Hetzelfde geldt voor het verwerken van een BSN. Voor de indiensttreding mag u alleen de identiteit van de flexkracht controleren als hij of zij u het identiteitsbewijs toont. Hetzelfde geldt voor flexkrachten die bij uw organisatie staan ingeschreven, maar die nog geen werkzaamheden hebben verricht. Van deze mensen mag u geen kopie van het paspoort bewaren of hun BSN verwerken tót zij aan het werk gaan. En als uitzender of payroller mag u een dergelijke kopie van Nederlandse werknemers nooit aan uw inleners ter beschikking stellen. Voor buitenlandse krachten mag dat wel.

Minimale bewaartermijn

Als werkgever dient u deze gegevens – samen met de overige gegevens van werknemers zoals naam, geboortedatum en adres – tenminste vijf jaar na het eindigen van het dienstverband te bewaren.

Omgang met loonbeslagen

Wanneer een derde loonbeslag laat leggen bij u als werkgever, geldt er een strikt regime voor wie toegang heeft tot deze informatie. Als werkgever bent u wettelijk verplicht om mee te werken wanneer ten aanzien van een flexkracht loonbeslag wordt gelegd, maar álleen medewerkers van de salarisadministratie mogen toegang tot deze informatie hebben.

Direct contact

Kom direct met ons in contact. Wij helpen je graag verder!

photo-avatar-bg

Ben je enthousiast?

Ben je een uitzender, payroller of detacheerder?
Heb je vragen over onze software neem dan contact met ons op!